Achievers’ Club Results for April! (中文 / Español)

Print Friendly, PDF & Email

The Achievers’ Club continues to grow! We now celebrate 120 individuals who have brought someone new into Mannatech each month! Congratulations to all of you!

 

Heather Vandertas

Kyung Sook Lim

Marcia Schaefer

Ron and Paulette Roy

Aoi Nakayama

Chan Soon Kang

Isabel Negrete

Wendy I Hua Tang

Judith and Stu Deane

Silence and Nat Weeks

Wei Wang

Lillian Cartagena-Mercado

Chi Lan Li

Ming San Doe

Saim Lee

Vunmei Liao

Joe C Pyatt

Joseph Welbaum

Shao Ning and Tony Tu

Huafen Yang

Dan Lu

Fusen Bian

Ray Barbuto

Sharon Cashin

Carey Fumerton

Sun Hye Kim

Ira McNamara

Shawn and Marcia Schaefer

Muiching Tsang

Yun Mei Xu

Xinyu Zhang

Bin Zhou

Douglas and Mary Wickham

Ling Xiang Cheng

Hanzhong Du

Jeff and Mary Erb

Yu Geng

Roy and Lisa Goodwin

Merri-jo Hillaker

Dr. Steven and Barbie Hines

David R Jauch

Amanda and Latreille

Li Liu

David Lee & May Yin

Tanya and Ranjit Mullakady

Wenjun Zhang

Ying Fang Zhao

Mary Ellen Carlson

Tony and Heather Gendvilas

Esther Grant

Yoshihiro Horita

Brenda Johnson

Ellen S Lee

Lorenzo Lopez

Tong Ning

Judy Quick and Charlie Belt

Xue Ping Chen

Esther Yu Kwan Cheng

Ron Fisher

Xiao Jun Guo

Karen Hinkley

Moon Sik Kim

Xiu Lian Li

Kathy Martz

Karen Miller

Demra Robbins

Susan Weckter

Ye Yu

Xiufen Zhong

Ralph Anderson

Barbara Besso

Michael Capozzoli

Michelle Chen

Bao Hua Zhou and Chen Yuan

Dana Chun

Rosaura Cortez

Hui Deng

Ming Ying Du

Sergio Esparza Becerra

Kyle Fumerton

Julian Furrow

Deborah Goodlove

Sylvia Grimes-Glass

Oscar Harper

Dicksey Higgins

Sung Hong

Li Ping Hou

Fengling Jiang

Bruce C Jones

Jiwoo Kim

Martha M. Lanham

Nam Sun Lee

Hang Li

I Lun Lin

Mary LoPiccalo

Jo-Anna Macdougall

Charlotte Marlow

Olga Negron

Tommy Osler

Anna G. Pettengill

Belinda Philippe

Hance Philippe

Yuji Seki and Satoe Nammo

Shang Shou Shi

Linda Shin

Jeremy Simonson

Bryan Steinfeldt

Jung Hui Tang

Kathy Terry

Rhonda Tichenor

Angela Torres

Joe Viau

Victoria Viera Diaz

Bella Vladimirsky

Angela Wang

Linda Welsh

Mui Kuen Wu

Ya Jun Yang

Penny Pui – Yu Yuen

Hyon Chol Yun

 

 

成就者俱乐部四月入选人名单

 

成就者俱乐部不断壮大!现在,我们庆祝俱乐部已经有120名成员,他们每月都能为美泰团队带来新成员!祝贺各位!

 

Heather Vandertas

Kyung Sook Lim

Marcia Schaefer

Ron and Paulette Roy

Aoi Nakayama

Chan Soon Kang

Isabel Negrete

Wendy I Hua Tang

Judith and Stu Deane

Silence and Nat Weeks

Wei Wang

Lillian Cartagena-Mercado

Chi Lan Li

Ming San Doe

Saim Lee

Vunmei Liao

Joe C Pyatt

Joseph Welbaum

Shao Ning and Tony Tu

Huafen Yang

Dan Lu

Fusen Bian

Ray Barbuto

Sharon Cashin

Carey Fumerton

Sun Hye Kim

Ira McNamara

Shawn and Marcia Schaefer

Muiching Tsang

Yun Mei Xu

Xinyu Zhang

Bin Zhou

Douglas and Mary Wickham

Ling Xiang Cheng

Hanzhong Du

Jeff and Mary Erb

Yu Geng

Roy and Lisa Goodwin

Merri-jo Hillaker

Dr. Steven and Barbie Hines

David R Jauch

Amanda and Latreille

Li Liu

David Lee & May Yin

Tanya and Ranjit Mullakady

Wenjun Zhang

Ying Fang Zhao

Mary Ellen Carlson

Tony and Heather Gendvilas

Esther Grant

Yoshihiro Horita

Brenda Johnson

Ellen S Lee

Lorenzo Lopez

Tong Ning

Judy Quick and Charlie Belt

Xue Ping Chen

Esther Yu Kwan Cheng

Ron Fisher

Xiao Jun Guo

Karen Hinkley

Moon Sik Kim

Xiu Lian Li

Kathy Martz

Karen Miller

Demra Robbins

Susan Weckter

Ye Yu

Xiufen Zhong

Ralph Anderson

Barbara Besso

Michael Capozzoli

Michelle Chen

Bao Hua Zhou and Chen Yuan

Dana Chun

Rosaura Cortez

Hui Deng

Ming Ying Du

Sergio Esparza Becerra

Kyle Fumerton

Julian Furrow

Deborah Goodlove

Sylvia Grimes-Glass

Oscar Harper

Dicksey Higgins

Sung Hong

Li Ping Hou

Fengling Jiang

Bruce C Jones

Jiwoo Kim

Martha M. Lanham

Nam Sun Lee

Hang Li

I Lun Lin

Mary LoPiccalo

Jo-Anna Macdougall

Charlotte Marlow

Olga Negron

Tommy Osler

Anna G. Pettengill

Belinda Philippe

Hance Philippe

Yuji Seki and Satoe Nammo

Shang Shou Shi

Linda Shin

Jeremy Simonson

Bryan Steinfeldt

Jung Hui Tang

Kathy Terry

Rhonda Tichenor

Angela Torres

Joe Viau

Victoria Viera Diaz

Bella Vladimirsky

Angela Wang

Linda Welsh

Mui Kuen Wu

Ya Jun Yang

Penny Pui – Yu Yuen

Hyon Chol Yun

 

 

¡Resultados del Achievers’ Club para abril!

 

¡El Achiever’s Club sigue creciendo! ¡Ahora celebramos a 120 personas que han traído a alguien nuevo a Mannatech cada mes! Felicitaciones a todos!

 

Heather Vandertas

Kyung Sook Lim

Marcia Schaefer

Ron and Paulette Roy

Aoi Nakayama

Chan Soon Kang

Isabel Negrete

Wendy I Hua Tang

Judith and Stu Deane

Silence and Nat Weeks

Wei Wang

Lillian Cartagena-Mercado

Chi Lan Li

Ming San Doe

Saim Lee

Vunmei Liao

Joe C Pyatt

Joseph Welbaum

Shao Ning and Tony Tu

Huafen Yang

Dan Lu

Fusen Bian

Ray Barbuto

Sharon Cashin

Carey Fumerton

Sun Hye Kim

Ira McNamara

Shawn and Marcia Schaefer

Muiching Tsang

Yun Mei Xu

Xinyu Zhang

Bin Zhou

Douglas and Mary Wickham

Ling Xiang Cheng

Hanzhong Du

Jeff and Mary Erb

Yu Geng

Roy and Lisa Goodwin

Merri-jo Hillaker

Dr. Steven and Barbie Hines

David R Jauch

Amanda and Latreille

Li Liu

David Lee & May Yin

Tanya and Ranjit Mullakady

Wenjun Zhang

Ying Fang Zhao

Mary Ellen Carlson

Tony and Heather Gendvilas

Esther Grant

Yoshihiro Horita

Brenda Johnson

Ellen S Lee

Lorenzo Lopez

Tong Ning

Judy Quick and Charlie Belt

Xue Ping Chen

Esther Yu Kwan Cheng

Ron Fisher

Xiao Jun Guo

Karen Hinkley

Moon Sik Kim

Xiu Lian Li

Kathy Martz

Karen Miller

Demra Robbins

Susan Weckter

Ye Yu

Xiufen Zhong

Ralph Anderson

Barbara Besso

Michael Capozzoli

Michelle Chen

Bao Hua Zhou and Chen Yuan

Dana Chun

Rosaura Cortez

Hui Deng

Ming Ying Du

Sergio Esparza Becerra

Kyle Fumerton

Julian Furrow

Deborah Goodlove

Sylvia Grimes-Glass

Oscar Harper

Dicksey Higgins

Sung Hong

Li Ping Hou

Fengling Jiang

Bruce C Jones

Jiwoo Kim

Martha M. Lanham

Nam Sun Lee

Hang Li

I Lun Lin

Mary LoPiccalo

Jo-Anna Macdougall

Charlotte Marlow

Olga Negron

Tommy Osler

Anna G. Pettengill

Belinda Philippe

Hance Philippe

Yuji Seki and Satoe Nammo

Shang Shou Shi

Linda Shin

Jeremy Simonson

Bryan Steinfeldt

Jung Hui Tang

Kathy Terry

Rhonda Tichenor

Angela Torres

Joe Viau

Victoria Viera Diaz

Bella Vladimirsky

Angela Wang

Linda Welsh

Mui Kuen Wu

Ya Jun Yang

Penny Pui – Yu Yuen

Hyon Chol Yun

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.